OBSŁUGA PRAWNA

Oferta obejmuje obsługę prawną klientów indywidualnych i klientów biznesowych. W ramach kompleksowej obsługi prawnej udzielamy porad prawnych i konsultacji, sporządzamy opinie prawne, opracowujemy i weryfikujemy umowy, pisma, regulaminy.

Prowadząc obsługę prawną firm, mamy na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji.

Specjalizujemy się w dziedzinach:

Prawo spółek

• przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich
• pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw
• opracowywanie umów i statutów spółek prawa handlowego
• sporządzanie wniosków do KRS, w tym rejestrowanie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce
• przygotowywanie projektów umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami
• reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach
• obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
• przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek

Dotacje unijne

• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dotacje unijne, w tym biznesplanu zgodnego z wymogami stawianymi przez ustawy i wytyczne do poszczególnych programów
• przygotowanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych
• opracowanie umów z wykonawcami
• doradztwo prawne w zakresie realizacji projektu
• przygotowanie protestu, skargi do WSA i innej korespondencji na poszczególnych etapach ubiegania się o dotacje unijne i realizacji projektu
• przygotowanie opinii prawnych z zakresu dofinansowań unijnych

Prawo cywilne i gospodarcze

• udzielanie porad prawnych
• badanie zgodności treści umów z przepisami obowiązującego prawa
• przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów
• pomoc w negocjowaniu kontraktów w kraju i za granicą
• dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej, czyny niedozwolone oraz odszkodowań na podstawie umów ubezpieczeń
• prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo spadkowe

• pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów
• reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
• ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
• roszczenia o zachowek oraz roszczenia zapisobiorców
• sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Obrót nieruchomościami

• ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych
• czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzenie postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie
• doradztwo prawne przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych, podziale nieruchomości
• udział w negocjacjach w zakresie obrotu nieruchomościami
• reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
• doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym.

Prawo wspólnotowe

• doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej
• pomoc prawna dla cudzoziemców
• doradztwo w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych
• legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej